Αρ. πρωτ. 4497/19/ΓΠ Βόλος, 26-2-2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
ΔΟΜΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η Δομή Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ)
Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/84 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (ΦΕΚ 31/τ. Α΄/20.03.1984), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
 2. Το Π.Δ. 92/2013 (ΦΕΚ 131/τ. Α΄/05.06.2013) «Μετονομασία, κατάργηση και ένταξη Τμημάτων ή Σχολών και ίδρυση-συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας».
 3. Το Π.Δ. 99/2013 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/05.06.2013) «Κατάργηση Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας».
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 τ.Α΄/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις», καθώς και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30.09.2010 απόφαση.
 5. Την απόφαση της 187ης/03.10.2017 Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την έγκριση της δημιουργίας της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ΔΕΚΑ (αρ. πρωτ. 19199/17/ΓΠ/13.12.2017 Πράξη του Πρύτανη του Π.Θ. με ΑΔΑ 6ΨΩΚ469Β7Ξ-96Ν).
 6. Το ΦΕΚ 4710/τ.Β΄/29.12.2017 «Ίδρυση Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Κανονισμός Λειτουργίας της».
 7. Την με αρ. πρωτ. 951/18/ΓΠ/22.01.2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή μελών με σκοπό τη συγκρότηση του Συμβουλίου της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 8. Την απόφαση της 199ης/19.07.2018 Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τη Συγκρότηση Συμβουλίου της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 9. Την με αριθμ. 127422/Ζ1/26.07.2018 (ΦΕΚ 463/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./17.08.2018) (ΑΔΑ ΨΡΠΑ4653ΠΣΠΣΧ) Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με θητεία τεσσάρων (4) ετών από 1-09-2018 έως 31-08-2022.
 10. Το απόσπασμα πρακτικού της υπ’ αριθμ. 201ης/5-9-2018 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Θέμα 5ο, 1) για τον καθορισμό του τομέα ευθύνης και επιμέρους αρμοδιοτήτων των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων και της σειράς αναπλήρωσης Πρύτανη.
 11. Το υπ’ αριθμ. τομ. Β΄ ΦΕΚ 4086/18-9-2018 «Καθορισμός του τομέα ευθύνης και επιμέρους αρμοδιοτήτων των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων και της σειράς αναπλήρωσης Πρύτανη».
 12. Την με αρ. πρωτ. 27453/18/ΓΠ/12.12.2018 Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τη συγκρότηση του Συμβουλίου της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ΔΕΚΑ (ΦΕΚ 4710/τ.Β΄/29-12-2017) και τον ορισμό των μελών του.
 13. Την απόφαση της 2ης/29-01-2019 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας αναφορικά με τη δημοσίευση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος χορήγησης διδακτορικών υποτροφιών.
 14. Την απόφαση της 211ης/8.2.2019 (θέμα 8ο, 5) Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σχετικά με την ‘Έγκριση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος χορήγησης διδακτορικών υποτροφιών της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας’.

προκηρύσσει πρόγραμμα χορήγησης δεκαέξι (16) θέσεων διδακτορικών υποτροφιών, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους.
Προοίμιο:
Η ΔΕΚΑ έχει ως στόχο να υποστηρίζει πολυεπίπεδες ακαδημαϊκές και ερευνητικές δραστηριότητες, για τις οποίες κοινός παρονομαστής είναι η καινοτομία και η αριστεία. Σκοπός της είναι η αναγνώριση και ενίσχυση της Αριστείας, η αύξηση της ερευνητικής ανταγωνιστικότητας του Ιδρύματος, η στόχευση στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και η προαγωγή της παροχής υπηρεσιών προς την κοινωνία και τις επιχειρήσεις σε εξειδικευμένους τομείς.
Οι δράσεις της ΔΕΚΑ αναπτύσσονται σε όλο το φάσμα ερευνητικών και ακαδημαϊκών ενοτήτων που θεραπεύονται από το ΠΘ. Ενδεικτικές δράσεις της αποτελούν η ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ εργαστηρίων και ερευνητικών υποδομών του ΠΘ, η καταγραφή και ο συντονισμός των υψηλής τεχνολογίας υποδομών για τη μέγιστη αξιοποίησή τους, η ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με άλλους εθνικούς και διεθνείς εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς, η μεταφορά τεχνογνωσίας σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, η απονομή βραβείων συνολικής προσφοράς στο Ίδρυμα και στην επιστήμη, η υλοποίηση προγραμμάτων υποτροφιών για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, προγραμμάτων ενίσχυσης νέων ερευνητών και προγραμμάτων μετα-διδακτορικής έρευνας.

Α. Σκοποί & Στόχοι:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για τους οποίους το απαιτούμενο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης της διατριβής τους είναι τουλάχιστον ένα έτος μετά από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης (30/04/2019).
Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό € 200.000 και η διαχείρισή του πραγματοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Κωδ. έργου 5600.03.03).

Οι θέσεις υποτροφιών θα κατανεμηθούν στις ακόλουθες τέσσερις θεματικές ενότητες (επιστημονικές περιοχές):
Α. Επιστήμες Υγείας Β. Επιστήμες Ζωής
Γ. Επιστήμες Μηχανικού Τεχνολογίας και Πληροφορικής Δ. Ανθρωπιστικές, Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες

Οι υποψήφιοι έχουν την αποκλειστική ευθύνη επιλογής της επιστημονικής περιοχής (θεματικής ενότητας) στην οποία θα εντάξουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους, που δεν μπορεί να αλλάξει μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.

Η κατανομή των πόρων αποφασίζεται να πραγματοποιηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε σε κάθε ενότητα να χρηματοδοτείται τουλάχιστον μία πρόταση. Στη συνέχεια από τις υπόλοιπες προτάσεις, θα χρηματοδοτούνται τόσες προτάσεις/ενότητα ανάλογα με το πλήθος των υποβληθέντων αιτήσεων/ενότητα ως προς το συνολικό πλήθος των αιτήσεων, με κριτήριο τη βαθμολογία τους (στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα).

Η επιλογή γίνεται βάσει του επιστημονικού τομέα και του επιστημονικού κλάδου όπου εμπίπτει το θέμα της διδακτορικής έρευνας. Καμία αλλαγή στα στοιχεία της αίτησης δεν είναι εφικτή μετά την υποβολή της αίτησης.

Β. Κριτήρια επιλεξιμότητας υποψηφίων/ προϋποθέσεις συμμετοχής:
Οι υποψήφιοι διδάκτορες για να επωφεληθούν από την υποτροφία, θα πρέπει να καλύπτουν το σύνολο των ακόλουθων κριτηρίων:

 1. Να έχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ) της ημεδαπής.
 2. Να είναι εγκατεστημένοι στο νομό του Τμήματος στο οποίο υπάγονται κατά το χρονικό διάστημα εκπόνησης της διδακτορικής τους διατριβής.
 3. Να μην λαμβάνουν άλλη αμοιβή. Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι, σε περίπτωση λήψης της υποτροφίας, δεν θα λαμβάνει οποιαδήποτε άλλη αμοιβή από εργασία ή άλλη υποτροφία.
 4. Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής τους είναι τουλάχιστον ένα έτος μετά από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (30/04/2019). Για το σκοπό αυτό υποβάλλεται σχετική βεβαίωση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής ή/και του Επιβλέποντα Καθηγητή.

Οι προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής θα πρέπει να πληρούνται κατά τον χρόνο έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων.
Ειδικοί όροι συμμετοχής:

 1. Δεν εγκρίνεται, για οποιοδήποτε λόγο, αναστολή κατά την έναρξη ή κατά τη διάρκεια της υποτροφίας.
 2. Τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις του υποψηφίου, στο πλαίσιο άλλης Σύμβασης με το ΠΘ, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
 3. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν μόνο μία αίτηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.
 4. Η γλώσσα σύνταξης της αίτησης είναι η Ελληνική.
 5. Οι αιτήσεις που δεν είναι ορθώς και πλήρως συμπληρωμένες ως προς όλα τα πεδία δεν θεωρούνται επιλέξιμες και απορρίπτονται.
 6. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ακυρώνει τη χορήγηση υποτροφίας, αν διαπιστωθεί -έστω και εκ των υστέρων – ότι δεν συντρέχουν οι τυπικές προϋποθέσεις υποψηφιότητας, με την απαίτηση επιστροφής των καταβληθέντων κατά τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Με την υποβολή των αιτήσεών τους, οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης καθώς και το γεγονός ότι – με απόφαση του ΠΘ και κατά πλήρη διακριτική ευχέρειά του – η διαδικασία δύναται να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με το ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο. Η υποβολή πρότασης, καθώς και η κατάρτιση και επικύρωση των πινάκων των επιλεγμένων προτάσεων δεν συνεπάγεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποχρέωση του ΠΘ να καταρτίσει σύμβαση με τον ενδιαφερόμενο και να του χορηγήσει την υποτροφία.

Γ. Σύναψη και περιεχόμενο της σύμβασης

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της υποτροφίας είναι η σύναψη σχετικής σύμβασης (ιδιωτικό συμφωνητικό υποτροφίας) με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΠΘ, όπου ορίζονται και εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις των υποτρόφων και οι όροι της υποτροφίας που θα χορηγηθεί εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια. Οι συμβάσεις μεταξύ ΠΘ και υποτρόφων θα συναφθούν μετά το πέρας της περιγραφόμενης διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής Υποτρόφων.
Το μηνιαίο ύψος της υποτροφίας του Υποψήφιου Διδάκτορα ανέρχεται σε εννιακόσια ευρώ (900€). Η διάρκεια της είναι έως 1 έτος (12 μήνες) από την ημερομηνία έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων.
Η παραβίαση οιουδήποτε από τους όρους της σύμβασης, άπαντες οι οποίοι συνομολογούνται ουσιώδεις, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, παρέχει στο ΠΘ το δικαίωμα να διακόψει την Υποτροφία. Στην περίπτωση αυτή, ο Υπότροφος υποχρεούται να επιστρέψει στο ΠΘ το συνολικό καταβληθέν ποσό της Υποτροφίας, κατά τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, με την επιφύλαξη παντός άλλου νόμιμου δικαιώματος του ΠΘ.
Δ. Αίτηση υποψηφιότητας
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν χωρίς καμία παράλειψη και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση https://www.deka.uth.gr/ το αργότερο έως τις 30/04/2019, ειδική Αίτηση, που διατίθεται αποκλειστικά στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο, συνοδευόμενη από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (σε ισχύ).
 2. Αντίγραφο οποιουδήποτε εγγράφου αποδεικνύει ένα ενεργό ΑΦΜ του υποψηφίου.
 3. Για τους άνδρες υποψηφίους πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. Σε περίπτωση αναβολής, η διάρκεια που θα αναγράφεται στο εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να συμπίπτει ή να υπερβαίνει τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής έρευνας.
 4. Βιογραφικό (έως δύο σελίδες όπου θα καταγράφονται διακρίσεις, δημοσιεύσεις, εμπειρία)
 5. Βασικός Τίτλος Σπουδών και αναλυτική βαθμολογία.
 6. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και αναλυτική βαθμολογία.
 7. Βεβαίωση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής ή/και του Επιβλέποντα Καθηγητή ότι το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής είναι τουλάχιστον ένα έτος μετά από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (30/04/2019) της παρούσας προκήρυξης.
 8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή και ότι ο υποψήφιος α) έχει υποβάλει μόνο μία αίτηση β) δεν θα αμείβεται από εργασία ή άλλη υποτροφία (σε περίπτωση λήψης της υποτροφίας) γ) δεν θα εργάζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας στο δημόσιο τομέα ή στον ιδιωτικό τομέα και δ) συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα στην τήρηση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνονται στην αίτηση και αποθηκεύονται σε ψηφιακά και πληροφοριακά συστήματα για την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος προγράμματος
 9. Το θέμα και σύνοψη του θέματος της διδακτορικής διατριβής (σύντομη περιγραφή του θέματος και της εξέλιξης διδακτορικής διατριβής έως δύο σελίδες) 10. Επιστολή ενδιαφέροντος/Δήλωση κινήτρων (έως δύο σελίδες)

Παραδεκτό της αίτησης: Υποψήφιος/α ο/η οποίος/α δεν θα προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, βάσει του περιεχομένου της αίτησής του και εντός των ορισμένων προθεσμιών, δεν θα αξιολογηθεί. Σε περίπτωση ψευδών δηλώσεων θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το Ν. 1599/86. Ειδικότερα, όλοι οι υποψήφιοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να συμπληρώσουν πλήρως και ορθώς όλα τα πεδία της αίτησης και να την αποστείλουν έως τη λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων. Δεν λαμβάνεται υπόψη αίτηση που θα σταλεί, με οποιονδήποτε άλλο από τον προαναφερόμενο τρόπο (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φαξ κ.ο.κ.) μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης.

Ε. Διαδικασία αξιολόγησης

 1. Αξιολογητές
  Η αξιολόγηση θα γίνει εξατομικευμένα, από μέλη ΔΕΠ/ΕΠ όλων των βαθμίδων και ομότιμους, Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής, καθώς και από Ερευνητές Α’, Β’ και Γ’ Βαθμίδας που θα οριστούν ανά θεματική ενότητα/επιστημονική περιοχή από το Συμβούλιο της ΔΕΚΑ. Οι αξιολογητές δεν θα ανήκουν με οποιαδήποτε σχέση στο προσωπικό του ΠΘ.
  Η κατανομή των αιτήσεων στις θεματικές ενότητες θα βασιστεί στη σχετική δήλωση του υποψήφιου διδάκτορα για την επιστημονική περιοχή της διδακτορικής διατριβής κατά την υποβολή της αίτησης.
 2. Μοριοδότηση των υποψηφίων (κριτήρια)
  Η μοριοδότηση των υποψηφίων θα γίνει βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:
  (Α) Βαθμός πτυχίου (0 έως 30 μόρια)

Βαθμός πτυχίου 5 αξιολογείται με 0 μόρια και κάθε επιπρόσθετη μονάδα βαθμού αξιολογείται με 6 μόρια, οπότε βαθμός πτυχίου 10 αξιολογείται με 30 μόρια. Τα δεκαδικά ψηφία στον βαθμό πτυχίου αξιολογούνται ως αντίστοιχα ποσοστά των 6 μορίων.
Ενδεικτικό παράδειγμα:
Βαθμός πτυχίου 5,77: Μόρια = 0 + (0,77 × 6) = 4,62
Βαθμός πτυχίου 6,40: Μόρια = 6 + (0,40 × 6) = 8,40

(Β) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (5 έως 10 μόρια)
Η μοριοδότηση του βαθμού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών είναι ίση με τον αντίστοιχο βαθμό, δηλαδή βαθμός μεταπτυχιακού 5,76 λαμβάνει 5,76 μόρια.

(Γ) Αξιολόγηση Βιογραφικού Υποψηφίου (0 έως 20 μόρια)
Αξιολογούνται οι διακρίσεις, οι δημοσιεύσεις και η εμπειρία του υποψήφιου διδάκτορα.

Δ) Σύντομη περιγραφή του θέματος και της εξέλιξης διδακτορικής διατριβής (0 έως 20 μόρια)

(Ε) Επιστολή ενδιαφέροντος/Δήλωση κινήτρων (0 έως 20 μόρια)

ΣΤ. Επιλογή των υποψήφιων υποτρόφων
Κάθε αίτηση αξιολογείται από τρεις αξιολογητές. Η μοριοδότηση των υποψηφίων προκύπτει από το μέσο όρο των μορίων των τριών αξιολογητών. Εάν προκύψει ίσος αριθμός μορίων στην ίδια επιστημονική περιοχή, επιλέγεται ο υποψήφιος που έχει την υψηλότερη μοριοδότηση με σειρά προτεραιότητας στα κριτήρια (Α), (Β), (Γ), (Δ) και (Ε). Εάν και πάλι προκύψει ισοβαθμία, αποφασίζει το Συμβούλιο της ΔΕΚΑ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Μετά το πέρας της αξιολόγησης καταρτίζονται οι πίνακες επιλεγέντων υποψηφίων υποτρόφων, καθώς και οι πίνακες επιλαχόντων και απορριφθέντων υποψηφίων κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά, ανά επιστημονική περιοχή. Οι εν λόγω πίνακες επικυρώνονται από το αρμόδιο Συμβούλιο της ΔΕΚΑ. Σε συνέχεια, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) Π.Θ., οι επιμέρους ανά επιστημονική περιοχή, πίνακες των επιλεγέντων κατά αλφαβητική σειρά, ενώ οι πίνακες των επιλαχόντων και απορριφθέντων υποψηφίων αναρτώνται κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά, ανά επιστημονική περιοχή. Σε περίπτωση παραίτησης ή διαγραφής υποψηφίων από τους πίνακες, επιλέγεται αντίστοιχος αριθμός επιλαχόντων από την ίδια επιστημονική περιοχή.
Ενστάσεις μπορεί να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο κατά των πινάκων απορριφθέντων υποψηφίων, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (σφραγίδα ταχυδρομείου), ή με ταχυμεταφορά (courier) ή με κατάθεση στην γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών του ΠΘ, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευσή τους στην επίσημη ιστοσελίδα και μόνο από υποψηφίους που υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση. Ένσταση για οποιοδήποτε άλλο θέμα δεν γίνεται αποδεκτή προς εξέταση.
ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις, παρέχονται από τη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Γιαννιτσών & Λαχανά, 38334, Παλαιά Βόλου) καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες στα τηλέφωνα του 242100 6429, καθώς και στo email: ee@uth.gr.

Η Πρόεδρος της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) Π.Θ.

(υπογραφή) *

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιωάννα Λαλιώτου
Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης

 • Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο της υπηρεσίας.